BOARD MEMBERS

President and CEO Kazuhiro Todoroki
Senior Executive Vice President Tomoaki Tokuda
Executive Vice President(full-time) Masashi Ohya
Masahiko Kondo
Keitaro Wakabayashi
Executive Vice President(part-time) Atsuyo Shiomi
Keiji Omae
Nobuya Ikeda
Auditor(full-time) Makoto Sekuzu
Auditor(part-time) Tatsuhiko Mitsukura
Senior Vice President Hironori Yamamoto
Wataru Yoshida
Shogo Sakaitani
Yoshinobu Maeda
Kazutoshi Miyauchi
Yasuaki Echigo
Hiroshi Otuka