BOARD MEMBERS

President and CEO Shinya Kanda
Senior Executive Vice President Tomoaki Tokuda
Executive Vice President(full-time) Masahiko Kondo
Keitaro Wakabayashi
Kazutoshi Miyauchi
Toshiyuki Tabe
Executive Vice President(part-time) Masashi Hamade
Keiji Omae
Masafumi Owaki
Auditor(full-time) Hiromune Goto
Auditor(part-time) Nozomu Kano
Senior Vice President Wataru Yoshida
Shogo Sakaitani
Yoshinobu Maeda
Yasuaki Echigo
Hiroshi Otsuka
Satoru Tajima
Yuji Kobayashi