BOARD MEMBERS

President and CEO Shinichi Inoue
Senior Executive Vice President Kyoko Kato
Kazuhiro Todoroki
Executive Vice President(full-time) Tomoaki Tokuda
Executive Vice President(part-time) Yoshiaki Tsuda
Kazunari Ohashi
Katsutoshi Yamamoto
Auditor(full-time) Makoto Sekuzu
Auditor(part-time) Akihiko Miura
Senior Vice President Yoshiyuki Tomonaga
Senior Vice President Hironori Yamamoto
Wataru Yoshida
Shogo Sakaitani
Yoshinobu Maeda
Keitaro Wakabayashi